Raameigenaren | Adverteerders

Algemene Voorwaarden Raameigenaren

Add My Window B.V.
KvK 61417955

Versie december 2014

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Offerte: alle aanbiedingen van Add My Window aan natuurlijke of rechtspersonen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
 2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Add My Window en raameigenaar.
 3. Opdracht: de dienst of het product dat door Add My Window geleverd zal worden.
 4. Advertentieovereenkomst: de overeenkomst tussen Add My Window en raameigenaar waarbij een advertentie van een derde, gedurende een bepaalde periode, op een of meerdere ramen van raameigenaar is aangebracht.
 5. Raameigenaar: de natuurlijke of rechtspersoon of personen waarmee Add My Window de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden. Een raameigenaar is de natuurlijke- of rechtspersoon die rechtmatig gebruik mag maken van een bepaald raam, vanwege een huurovereenkomst of omdat het raam en bijbehorend pand in eigendom is van de raameigenaar.
 6. Opdrachtnemer: Add My Window. Tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 7. Annuleren: ontbinding van de overeenkomst.
 8. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
 9. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912 (Aw)

Artikel 2. Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Add My Window en raameigenaar, alsmede op alle offertes, prijslijsten en aanbiedingen van Add My Window.
 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door raameigenaar die afwijken van, of ontbreken in, deze algemene voorwaarden zijn voor partijen slechts bindend indien en voor zover deze door Add My Window uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Aanbod

 1. Add My Window doet een aanbod in de vorm van een prijsopgave of offerte via het account van raameigenaar op de website van Add My Window.
 2. De offerte wordt onder meer gebaseerd op de afmeting van het raam, het soort raam, de locatie en de zichtbaarheid van het raam vanaf de straat.
 3. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de opdracht, werkzaamheden of stijging van de benodigde producten of andere kostenstijgingen. Add My Window zal raameigenaar zo spoedig mogelijk van wijzigingen op de hoogte stellen, via het account van raameigenaar bij Add My Window.
 4. Er ontstaat slechts een overeenkomst indien Add My Window alle door raameigenaar opgegeven gegevens heeft gecontroleerd en geaccepteerd.

Artikel 4. Aanvang en duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment dat raameigenaar een account heeft aangemaakt bij Add My Window, dit account door Add My Window is goedgekeurd, de aanmelding door raameigenaar is bevestigd en Add My Window de aangeboden ramen heeft gecontroleerd en goedgekeurd.
 2. Genoemde controle van de ramen zal Add My Window binnen 7 werkdagen na bevestiging van het account (laten) uitvoeren.
 3. Bij controle worden tevens vanaf de straatkant foto’s gemaakt van de beschikbare ramen. Deze worden gepubliceerd op de website van Add My Window.
 4. Na aanmelding en controle van het raam, zal voor raameigenaar in diens account de vergoedingindicatie zichtbaar zijn. Wanneer raameigenaar diens raam beschikbaar houdt, gaat raameigenaar akkoord met deze vergoedingsindicatie, waarbij raameigenaar tevens accepteert dat de vergoeding het bij de indicatie genoemde percentage lager kan uitvallen.
 5. Enkel na controle en goedkeuring van de ramen door Add My Window, wordt het raam beschikbaar gesteld voor advertenties. Add My Window heeft het recht naar eigen inzicht ramen voor gebruik af te wijzen.
 6. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.
 7. De overeenkomst eindigt wanneer raameigenaar diens account verwijderd. Een account verwijderen kan alleen wanneer er geen advertentieovereenkomst loopt en wanneer er geen ramen zijn gereserveerd door een derde.
 8. Add My Window kan zonder opgaaf van reden de overeenkomst per direct opzeggen of ontbinden, tenzij er sprake is van een nog niet geëindigde advertentieovereenkomst. In dat laatste geval kan Add My Window de overeenkomst beëindigen gelijktijdig met het einde van de advertentieovereenkomst.
 9. Indien er informatie beschikbaar komt over raameigenaar, raameigenaar de overeenkomst of enig beding uit deze voorwaarden niet nakomt of er andere situaties of omstandigheden voordoen die de overeenkomst voor Add My Window onhoudbaar maken, is Add My Window gerechtigd zowel de raamovereenkomst als de advertentieovereenkomst per direct te beëindigen.
 10. Add My Window behoudt zich het recht voor een beschikbaar en eerst goedgekeurd raam af te wijzen indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor Add My Window onaanvaardbaar maken.

Artikel 5. Advertentieovereenkomst

 1. Wanneer een derde via Add My Window een advertentie wenst te plaatsen op een raam van raameigenaar, wordt hiertoe een advertentieovereenkomst gesloten tussen Add My Window en raameigenaar.
 2. Raameigenaar biedt zijn raam aan en houdt deze beschikbaar via zijn account bij Add My Window. Add My Window accepteert het raam wanneer een derde op dit raam wenst te adverteren. Van deze aanvaarding doet Add My Window een schriftelijke bevestiging toekomen aan raameigenaar.
 3. Raameigenaar heeft geen inspraak in de inhoud of het uiterlijk van de advertentie.
 4. Advertentieovereenkomsten hebben een duur van tenminste één en ten hoogste drie maanden, waarbij verlenging door Add My Window mogelijk is.
 5. Verlenging van de overeenkomst wordt uiterlijk 7 dagen voor einde van de oorspronkelijke overeenkomst aan raameigenaar medegedeeld. Verlenging door Add My Window is niet mogelijk indien raameigenaar via diens account heeft aangegeven het raam niet meer beschikbaar te houden.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Add My Window zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. Ten behoeve van de uitvoering van de advertentieovereenkomst, komen Add My Window en raameigenaar een datum overeen waarop de advertentie aan de binnenzijde van het raam aangebracht zal worden door of namens Add My Window. Deze datum ligt ten hoogste 7 dagen voor aanvang van de advertentieovereenkomst.
 3. Add My Window kan voor de uitvoering van de opdracht, gebruik maken van diensten en producten van derden.
 4. Add My Window spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens het uitvoeren van de opdracht. Raameigenaar verplicht zich de omstandigheden voor Add My Window zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen. Hieronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen het tijdig en werkelijk toegang verschaffen tot de ramen waarop de advertentie of advertenties worden aangebracht.
 5. Raameigenaar is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken.

Artikel 7. Verplichtingen raameigenaar

 1. Raameigenaar verplicht zich aan Add My Window juiste en volledige gegevens te verstrekken en deze actueel te houden. Add My Window is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming wanneer gegevens van raameigenaar onjuist of onvolledig blijken te zijn.
 2. Raameigenaar dient gedurende de overeenkomsten diens raam beschikbaar te houden voor advertenties.
 3. Raameigenaar mag niet zelfstandig advertenties van diens raam verwijderen. Bij het einde van de advertentieovereenkomst zal Add My Window binnen 7 dagen de advertentie van het raam of van de ramen komen verwijderen.
 4. Raameigenaar dient er zorg voor te dragen dat de advertentie ten alle tijden en in zijn geheel zichtbaar is en blijft. Raameigenaar mag derhalve geen objecten voor de advertentie plaatsen of andere maatregelen treffen waardoor de advertentie minder zichtbaar is.
 5. In het geval raameigenaar de ruimte waarbij het raam hoort huurt, dient raameigenaar er voor te zorgen dat hij, reeds voor aanvang van de overeenkomst en gedurende de overeenkomst, over toestemming of anderszins beschikt om op het raam advertenties aan te (laten) brengen.
 6. Raameigenaar dient Add My Window zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van enige ongeregeldheden met betrekking tot de advertentie.

Artikel 8. Vergoeding

 1. Add My Window en raameigenaar komen per raam een vergoeding overeen, zoals daarvoor een indicatie is gegeven in het account van raameigenaar.
 2. Vergoedingen zijn dagvergoedingen.
 3. Vergoedingen worden telkens uitgekeerd op de 21e van de maand, waarbij de vergoeding wordt uitgekeerd voor alle dagen, tot en met de dag van uitbetaling, waarop raameigenaar een advertentie op diens raam heeft gehad, volgens advertentieovereenkomst.
 4. Vergoedingen worden uitgekeerd en overgeschreven op het door raameigenaar genoemde bankrekening.
 5. Er wordt geen vergoeding uitgekeerd voor de enkele dagen voor aanvang van de overeenkomst of na einde van de overeenkomst, waarop de advertentie nog zichtbaar is.
 6. Raameigenaar krijgt enkel een vergoeding uitgekeerd voor dagen zoals overeengekomen in de advertentieovereenkomst, mits raameigenaar voldoet aan de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
 7. Indien de advertentie door of vanwege, althans onder verantwoordelijkheid van raameigenaar wordt beschadigd of verwijderd, althans het zicht op de advertentie wordt belemmerd, komt de gehele vergoeding voor de overeengekomen periode te vervallen en zal eventueel reeds uitgekeerde vergoeding worden teruggevorderd.
 8. Indien raameigenaar diens raam niet beschikbaar houdt en de advertentieovereenkomst nog niet heeft aangevangen, althans raameigenaar niet tijdig en juist toegang verschaft tot het raam ten behoeve van plaatsing van de advertentie, zal de werkelijke schade, waaronder doch niet uitsluitend administratiekosten, productiekosten en personeelskosten, door Add My Window op raameigenaar worden verhaald.

Artikel 9. Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen de betaling dienen uiterlijk binnen zeven dagen na aanvang van de advertentieovereenkomst respectievelijk betaling van de vergoeding, aan Add My Window schriftelijk worden voorgelegd.
 2. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
 3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de verplichting niet op.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Add My Window is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij raameigenaar, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Add My Window of diens vertegenwoordigers.
 2. Add My Window kan slechts aansprakelijk zijn voor zover deze gebaseerd is op een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.
 3. Bij overeenkomsten met een looptijd langer dan zes maanden, geldt de beperking van de aansprakelijkheid tot maximaal het bedrag van de vergoeding die Add My Window laatste zes maanden van de overeenkomst aan raameigenaar heeft voldaan.
 4. Add My Window is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de werkzaamheden ontstaan door gebrekkige informatievoorziening door raameigenaar.
 5. Indien raameigenaar zelfstandig en zonder tussenkomst van Add My Window advertenties wijzigt of verwijdert is raameigenaar aansprakelijk voor de schade die dientengevolge is ontstaan.
 6. Add My Window is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan door doen of nalaten van raameigenaar.

Artikel 11. Belastingen

 1. Add My Window zal alles doen wat in diens vermogen ligt om te voorkomen dat raameigenaar of diens verhuurder wordt aangeslagen voor belastingen met betrekking tot advertenties.
 2. Indien raameigenaar toch wordt aangeslagen voor dergelijke belastingen, maar dit zo spoedig mogelijk, doch binnen 3 dagen na dagtekening van de mededeling van de overheid of andere derde, Add My Window schriftelijk hiervan op de hoogte stelt, zal Add My Window de aanslagen voor diens rekening nemen.
 3. Indien raameigenaar de belasting wil laten betalen door Add My Window, dient raameigenaar er tevens mee in te stemmen dat Add My Window voor of namens raameigenaar procedures zal voeren ter voorkoming van de belasting en eventuele boetes en dat Add My Window hiertoe een gemachtigde zal aanstellen.
 4. Indien raameigenaar aan bovenstaande voldoet, zal Add My Window raameigenaar vrijwaren van enige aanspraken van overheden met betrekking tot de advertentie.

Artikel 12. Concurrentie

 1. Raameigenaren zijn gehouden binnen 3 maanden na opzeggen van de overeenkomst met Add My Window geen advertenties van derden in of op hun raam te plaatsen, althans een overeenkomst met betrekking tot adverteren in of op het raam aan te gaan met een derde.
 2. Indien raameigenaar binnen 3 maanden na beëindiging van de overeenkomst met Add My Window tegen betaling advertenties van derden plaatst, zal Add My Window €300,- per maand, per raam in rekening brengen.

Artikel 13. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

 1. Add My Window behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Add My Window aan raameigenaar medegedeeld.

Artikel 14. Overige bepalingen

 1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand. De bedoeling van deze bepaling wordt nader ingevuld in het licht van deze algemene voorwaarden.
 2. Op alle rechtsverhoudingen tussen Add My Window en raameigenaar is Nederlands recht van toepassing.